shape
shape
shape
เจ้าของ:   สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
       
วัตถุประสงค์:
       1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
       2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการวิจัย

กำหนดออก: เป็นวารสารราย 6 เดือน ออกปีละ 2 ฉบับ
       ฉบับที่  1  มกราคม-มิถุนายน
       ฉบับที่  2  กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

       วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังนี้  สาขาการศึกษา  มานุษยวิทยา  นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ  ประวัติศาสตร์  จิตวิทยา  สังคมวิทยา  เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นวารสารราย 6 เดือน ออกปีละ 2 ฉบับ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา
www.000webhost.com