shape
shape
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ
       คำแนะนำในการเตรียมและการส่งต้นฉบับ  (Guidelines for Manuscript Preparation and Submission)
กองบรรณาธิการ  วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ซึ่งเป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับผลงานเกี่ยวกับบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือ บทความปริทัศน์ในสาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรมและสาขาที่เกี่ยวข้องจากทุกท่านทุกหน่วยงาน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยบทความต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน  เพื่อความสะดวกในการพิจารณา  จึงขอแนะนำแนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับดังนี้
ประเภทของบทความ
       1. บทความวิชาการ  (Academic article)  หมายถึง  บทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์ วิจารณ์  หรือเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จากพื้นฐานวิชาการที่ได้เรียบเรียงมาจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้สนใจทั่วไป  กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา  วัตถุประสงค์  แนวทางการแก้ไขปัญหา  มีการใช้แนวคิดทฤษฎี  ผลงานวิจัยจากหล่งข้อมูล  สรุป  เช่น  หนังสือ  วารสารวิชาการ  อินเตอร์เน็ต  ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์  เสนอแนวทางการแก้ไข
       2. บทความวิจัย  (Research article)  หมายถึง  เป็นการนำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ  กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์  การดำเนินการวิจัย บทความวิจัยประกอบด้วย  หน้าที่เป็นชื่อเรื่อง  บทคัดย่อ  และเนื้อหาของบทความ  ในส่วนหน้าที่เป็นชื่อเรื่องควรมีข้อมูลตามลำดับดังนี้  ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้นิพนธ์  สังกัด  (ภาควิชา  คณะ มหาวิทยาลัย) หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษา ควรมีรายละเอียด  เช่น  หลักสูตร  สาขา  มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และ  วุฒิการศึกษาของคณะกรรมการบทคัดย่อต้องระบุถึงความสำคัญของเรื่อง  วัตถุประสงค์  วิธีการวิจัย  (ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และวิธีการสุ่ม  เครื่องมือ  และสถิติที่ใช้ในการวิจัย)  ผลการวิจัย  และบทสรุป  ความยาวไม่เกิน  350  คำ ในกรณีที่ต้นฉบับเป็นภาษาไทย  ให้ผู้นิพนธ์เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ระบุคำสำคัญของเรื่อง (keywords) จำนวนไม่เกิน  5  คำ เนื้อหาของบทความ ให้เริ่มต้นจากบทนำโดยมีความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และสมมุติฐานของงานวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  ผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัย  สรุปผลการวิจัย  และกิตติกรรมประกาศ  (ถ้ามี)  เทคนิคและวิธีการทั่วไปให้อธิบายไว้ในส่วนวัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย  ผลการทดลองต่างๆ ให้อธิบายไว้ในส่วนผลการศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลการทดลองกับงานของผู้อื่นให้เขียนไว้ในส่วนอภิปรายผลการวิจัย  และการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ให้เขียนไว้ในส่วนสรุปผลการวิจัย
       3. บทความปริทัศน์  (Review article)  หมายถึง  งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า  มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย  โดยให้ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป
บทความปริทัศน์เป็นการนำเสนอภาพรวมของเรื่องที่น่าสนใจโดยในหน้าแรกของบทความปริทัศน์จะต้องประกอบด้วย  ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้นิพนธ์  ที่อยู่ผู้นิพนธ์  และบทสรุป  เพื่อเป็นการสรุปเรื่องโดยย่อให้เข้าใจว่าเรื่องที่ได้นำเสนอมีความน่าสนใจและความเป็นมาอย่างไรพร้อมระบุคำสำคัญของเรื่อง  (keywords)  จำนวนไม่เกิน  5  คำ
เนื้อหาของบทความ  ต้องมีบทนำ  เพื่อกล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่องที่นำเสนอก่อนเข้าสู่เนื้อหาในแต่ละประเด็น  และต้องมีบทสรุป  เพื่อขมวดปมเรื่องที่นำเสนอ  พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้นิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสำหรับให้ผู้อ่านได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจต่อไปผู้นิพนธ์ควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่นำเสนออย่างละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่ใหม่ที่สุด  บทความปริทัศน์ต้องนำเสนอพัฒนาการของเรื่องที่น่าสนใจ  ข้อมูลที่นำเสนอจะต้องไม่จำเพาะเจาะจงเฉพาะผู้อ่านที่อยู่ในสาขาของบทความเท่านั้น  แต่ต้องนำเสนอข้อมูลที่ผู้อ่านในสาขาอื่นๆ หรือนิสิตนักศึกษาในระดับสูงสามารถเข้าใจได้
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา
www.000webhost.com