shape
shape
shape
กองบรรณาธิการ
       
ที่ปรึกษา :
       1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       2. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       3. คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กองบรรณาธิการ :
       1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด สร้อยน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
       2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ  ถีอาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
       3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ประสานตรี มหาวิทยาลัยนครพนม
       4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
       5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       6. รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บรรณาธิการ :
       ผศ.ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี
ผู้ช่วยบรรณาธิการ :
       ดร.ทรัพย์หิรัญ  จันทรักษ์
       ดร.เอกลักษ์ เพียสา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา
www.000webhost.com